• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

zomer=scriptie schri­jven!

09-​06-​2017 Hits:1326

Ben jij voorne­mens deze zomer je scrip­tie (nu ein­delijk eens) te gaan schri­jven? heb je daar een plan voor gemaakt? Weet je waar je kunt begin­nen? Het schri­jven van de scriptie/​thesis is voor veel stu­den­ten een blok aan hun been. Tij­dens het schri­jven van een scrip­tie komen aller­lei vaardighe­den die tij­dens de studie aan bod zijn gekomen bij elkaar; zowel studievaardigheden…

LEES MEER

De juiste studiekeuze

27-​10-​2015 Hits:2183

Studiekeuzeop­maat heeft een film­pje gemaakt over hoe je de juiste studiekeuze maakt! bek­ijk het hier: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​7​X​h​J​D​9​-​K​Z​M​U

LEES MEER

Scrip­tiebegelei­d­ing

03-​03-​2015 Hits:2495

In mijn prak­tijk krijg ik voor­namelijk stu­den­ten die net ges­tart zijn met hun studie. Ze willen direct een goede start maken, of ze hebben hun eerste ten­ta­mens niet gehaald en, door­dat het BSA gehaald moet wor­den, willen begelei­d­ing bij de plan­ning en bij het aan­leren van studievaardighe­den. Ook stu­den­ten die al langer bezig zijn met hun studie kun­nen wel eens wat…

LEES MEER
Studieruimte Bazarstraat

Studieruimte Bazarstraat

28-​01-​2015 Hits:2584

Als u de nieuws­brief ont­van­gen heeft, wist u het al: Ik ben ver­huisd met mijn prak­tijk. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat som­mige scholieren en stu­den­ten niet vol­doende hebben aan één à twee uur begelei­d­ing in de week. Voor deze jon­geren heb ik een studieruimte ingericht op de Bazarstraat 50. Het is een rustige ruimte waar scholieren en studenten…

LEES MEER

Mind­boost­train­ing voor examenkandidaten

15-​11-​2014 Hits:2657

MIND­BOOST: Uit­gerust je exa­men in VOOR WIE? havo en vwo-​examenleerlingen WAT? Een train­ing die je voor­bereidt op je schoolex­a­m­ens. Mir­jam Ebbing en Ros­alie van Luik gaan met jou aan de slag in zeven bijeenkom­sten van twee uur met onder andere: jouw leer­stijl, diverse studievaardighe­den, con­cen­tratie– en focus­vaardighe­den, leren omgaan met stress, plan­nen en organ­is­eren, time­m­an­age­ment. WAN­NEER? Don­derdag 27 novem­ber, 4 en 11 decem­ber, woens­dag 17

LEES MEER

energiedrankjes

03-​11-​2014 Hits:2642

Van­mid­dag hoorde ik op Radio 1 dat een aan­tal art­sen heeft gepleit voor een ver­bod op energiedrankjes. Dok­ter Rolf Pelle­boer vertelt dat energiedrankjes vre­selijk slecht zijn voor jon­geren door de hoeveel­heid caféïné en suiker. Jon­geren ervaren een gejaagd gevoel, hyper­ac­tiviteit en hartk­lop­pin­gen. Dr Pelle­boer vertelde zelfs van een meisje dat met geelzucht kwam, na stop­pen met…

LEES MEER

De Ken­nis van Nu Spe­cial: Ver­beter je br…

07-​10-​2014 Hits:2611

Afgelopen zondag was het pro­gramma „De Ken­nis van Nu” met een spe­cial „Ver­beter je brein”. Erg boeiend! Er kwam een aan­tal tips voor­bij die je zouden kun­nen helpen bij het ver­beteren van je school-​/​studieprestaties. Onder andere het luis­teren naar (klassieke) muziek voor­dat je start met een belan­grijke taak, voed­sel dat je ‚slim­mer’ maakt en meer! Klik op de link om de…

LEES MEER

Een vliegende start

23-​09-​2014 Hits:2954

Het col­lege­jaar is net begonnen, tijd om jul­lie van tips te voorzien. – - Ga eerst na waar alle infor­matie over de vakken te vin­den is. Zoek uit wat je pre­cies moet doen/​kunnen/​leren. – - Maak overzichten van de stof die je voor deze peri­ode moet bestud­eren en de opdrachten die je moet maken. Als je dit op tijd…

LEES MEER

Wist u dat…

12-​09-​2014 Hits:2798

Wist u dat… …ik vooral veel stu­den­ten begeleid bij hun studie? …mijn begelei­d­ing er heel vaak uit bestaat dat ik gesprekken heb met jon­geren over hoe ze zich voe­len? … ik met een test werk waarmee ik kan bek­ijken of uw zoon of dochter mogelijk faalangst heeft? … veel stu­den­ten graag uit­stellen of afstellen en mijn begelei­d­ing daarop aansluit? …ik met jon­geren bek­ijk welke leerstijl…

LEES MEER