De week van de opvoeding

Deze week is het de week van de opvoed­ing. Ook al zit dat er voor de meeste oud­ers van mijn cliën­ten al op, wellicht is het leuk voor jon­gere broert­jes of zus­jes, nicht­jes of neef­jes. Op de web­site http://​www​.week​van​deopvoed​ing​.nl/ kies je de provin­cie, de web­site toont dan aller­lei activiteiten die deze week wor­den geor­gan­iseerd; niet alleen voor de allerkle­in­ste, maar het is bijvoor­beeld ook mogelijk om mee te lopen bij een huiswerk­begelei­d­ing en er zijn tal van work­shops en mini­cur­sussen die leuk zijn voor oud­ers, zoals het „posi­tief coachen langs de lijn”. Mijns inziens een goed ini­ti­atief om het kind cen­traal te stellen en oud­ers en kinderen samen te brengen!