Een vliegende start

Het col­lege­jaar is net begonnen, tijd om jul­lie van tips te voorzien.

- - Ga eerst na waar alle infor­matie over de vakken te vin­den is. Zoek uit wat je pre­cies moet doen/​kunnen/​leren.

- - Maak overzichten van de stof die je voor deze peri­ode moet bestud­eren en de opdrachten die je moet maken. Als je dit op tijd doet, kun je beter inschat­ten hoeveel tijd je er voor nodig denkt te hebben.

- - Doe din­gen vroeg op de dag; naar­mate de dag vordert, wordt het steeds moeil­ijker om je tot din­gen te zetten.

-Zorg dat je in een ritme komt/​blijft.

- - Begin nu vast met het trainen van je herse­nen. Zie je herse­nen als een spier; zon­der train­ing kun je ook geen marathon lopen. Waarom zou je dan wel je ten­ta­mens kunnen/​moeten halen zon­der eerst te oefe­nen met studeren?!

- - Stel jezelf doe­len, maak deze SMART ( Spec­i­fiek, Meet­baar, Accept­abel, Real­is­tisch en Tijdge­bo­den). Zeg tegen zoveel mogelijk mensen wat je doe­len zijn; dit is een stok achter de deur. Je wilt immers geen flater slaan, toch?!

- - Om je de stof eigen te maken, helpt het om jezelf en elkaar vra­gen te stellen.

- - Deel je ‘to do’s’ in in ‘moet’ (hoog­ste pri­or­iteit) , ‘zou’ (mid­del­ste pri­or­iteit) en ‘mag’ (laag­ste pri­or­iteit) óf bek­ijk hoe belan­grijk en urgent de taken zijn.

- - Probeer eens ver­schil­lende plekken uit om te stud­eren; zo ont­dek je of je beter studeert met anderen of alleen, thuis of extern. Probeer ook eens met en zon­der muziek te stud­eren, schrijf samen­vat­tin­gen of maak mindmaps. Ohja en most of all; laat je tele­foon en lap­top eens thuis en ga na of je dan effi­cien­ter studeert.

- - En… een goed begin is het halve werk; zorg dat je alles in map­pen opbergt, berg je col­legesheets en aan­tekenin­gen steeds op in die mappen.

Dit Dit is een aan­tal tips, er zijn er meer en realiseer je dat ieder zijn eigen manier heeft om te stud­eren. Het is daarom belan­grijk om ver­schil­lende din­gen te proberen om te zien wat bij jou past.

Ga direct aan de gang, nu je hand­vat­ten hebt!

Veel stud­iesuc­ces en hopelijk –plezier!

Ps: deze blog is ook met de lez­ers van StudiekeuzeOp­Maat gedeeld. Ik wilde het jul­lie niet onthouden!