energiedrankjes

Van­mid­dag hoorde ik op Radio 1 dat een aan­tal art­sen heeft gepleit voor een ver­bod op energiedrankjes. Dok­ter Rolf Pelle­boer vertelt dat energiedrankjes vre­selijk slecht zijn voor jon­geren door de hoeveel­heid caféïné en suiker. Jon­geren ervaren een gejaagd gevoel, hyper­ac­tiviteit en hartk­lop­pin­gen. Dr Pelle­boer vertelde zelfs van een meisje dat met geelzucht kwam, na stop­pen met de energiedrankjes verd­ween de geelzucht.

Op de radio kwa­men meerdere mensen aan het woord. Voor velen ging het ver­bieden van de drankjes te ver, of de uitvo­er­ing leek te lastig. Gelukkig zijn er ook scholen die de drankjes wèl ver­bieden. En niet alleen de drankjes; som­mige scholen ver­bieden ook alle suik­er­rijke en onge­zonde snacks.

Jaren gele­den hebben we dezelfde dis­cussie gevo­erd toen ik bij een huiswerk­begelei­d­ing werkte. Vri­jwel alle jon­geren, vooral die van 15 jaar, dronken dagelijks min­stens één blikje in de tijd dat ze bij ons zaten. Ik merkte dat jon­geren eerst druk en onrustig wer­den, waar­door ze min­der goed presteer­den. Even later wer­den ze moe, waar­door ze ook min­der goed presteer­den. We hebben besloten de energiedrankjes te ver­bieden. Het leverde natu­urlijk veel dis­cussie op. Ik bleef uit­leggen waarom we het ver­bo­den had­den en hebben onze poot stijf gehouden. Na een paar maan­den zeurde nie­mand er meer over.

Ik ben benieuwd waar de dis­cussie op uit­loopt. Ik steun de mening van Jeugd– en Medi­adeskundige Lies­beth Hop: ver­bieden is niet de beste optie. We moeten jon­geren voorzien van infor­matie, waar­door ze, hopelijk en met begelei­dend toezicht van oud­ers, de juiste keuzes (leren) maken.