zomer=scriptie schrijven!

Ben jij voorne­mens deze zomer je scrip­tie (nu ein­delijk eens) te gaan schri­jven? heb je daar een plan voor gemaakt? Weet je waar je kunt beginnen?

Het schri­jven van de scriptie/​thesis is voor veel stu­den­ten een blok aan hun been. Tij­dens het schri­jven van een scrip­tie komen aller­lei vaardighe­den die tij­dens de studie aan bod zijn gekomen bij elkaar; zowel studievaardighe­den als begri­jpend lezen, samen­vat­ten, time man­age­ment, het maken van een plan­ning, schri­jf­vaardigheid als de opgedane ken­nis. Wellicht heb je hele­maal niet zoveel studievaardighe­den moeten aan­leren of aan­wen­den en dan is het schri­jven van een scrip­tie hele­maal een kluif! Op zich is er vrij veel te vin­den over het schri­jven van een scrip­tie. En dat je zitvlees nodig hebt, uithoud­ingsver­mo­gen, doorzettingsver­mo­gen en dis­ci­pline is bek­end. Alleen hoe houd je het vol als je een of meer van deze eigen­schap­pen niet (vol­doende) bezig?

Hier­bij wat tips:

- zoek een studiemaatje die ook zijn scrip­tie moet schri­jven; gedeelde smart…

- bespreek met een studiegenoot wat je van plan bent. Door­dat je je plan uit­spreekt, ben je sneller geneigd je aan je plan te houden en je kunt de ander vra­gen een stok achter de deur te zijn.

- zoek een goede plek om te stud­eren… het park, strand, dak­ter­ras.. alle­maal ver­lei­delijk maar niet heel handig. De UB’s zijn over het alge­meen koele plekken en een omgev­ing waarin geleerd wordt.

Mocht het toch lastig blijken, kan het helpen om hulp in te schake­len. Neem con­tact op met Ros­alie voor een vri­jbli­jvend gesprek. Pas als je een afspraak maakt en de begelei­d­ing start, wordt dit in reken­ing gebracht.