Jon­geren in de prak­tijk — Blog

Wat leuk dat je op mijn blog terecht gekomen bent.

Vanaf nu zal ik steeds een blog plaat­sen op mijn web­site. De blogs zullen altijd betrekking hebben op kinderen en jon­geren. De onder­w­er­pen zullen var­iëren van opvoed­ing tot ontwik­kel­ing, van studievaardighe­den tot soci­aal emo­tionele onder­w­er­pen. Soms met voor­beelden uit mijn werk, soms gebaseerd op artike­len, programma’s of documentaires.