• mindmap_rosalie_van_luik.png

Wie is Ros­alie van Luik?

img_rosalie_van_luik

In 2011 richtte ik Jon­geren in de Prak­tijk op, wat nu R. van Luik Coach­ing heet. Mijn begelei­d­ing richt zich op stu­den­ten waar­bij het stud­eren niet vanzelf gaat. Ik heb me gespe­cialiseerd in het aan­leren van studievaardighe­den en coach stu­den­ten die kam­pen met faalangst, moti­vatieprob­le­men en uitstelgedrag.

Ook werk ik als Reme­dial Teachter en geef ik brugk­las, cito– en entree­toet­strain­in­gen. In mijn werk als coach bij StudiekeuzeOp­Maat en in voor­gaande jaren waarin ik als coör­di­na­tor bij een huiswerk­begelei­d­ing heb gew­erkt, heb ik gemerkt ik dat veel jon­geren het lastig vin­den om hun studie goed op te pakken en te vol­bren­gen. Jon­geren begin­nen vol ent­hou­si­asme aan een studie en besef­fen al snel dat de aan­pak die op de mid­del­bare school nog werkte, nu niet meer afdoende is. Som­mige mis­sen de per­soon­lijke benader­ing en het kleinere aan­tal leer­lin­gen van de mid­del­bare school. Andere besef­fen te laat dat ze de grote hoeveel­he­den stof moeten beheersen om de ten­ta­mens te halen. Vaak leidt dit tot ver­min­derde moti­vatie en geregeld tot stop­pen met de studie. Soms lopen stu­den­ten pas tegen prob­le­men aan als ze hun scrip­tie moeten schri­jven, ook die stu­den­ten begeleid ik.


Omdat ik geloof dat jon­geren met veel meer plezier kun­nen stud­eren en de studi­etijd min­der stressvol kan zijn, begeleid ik stu­den­ten in deze geweldige fase van hun leven. De kracht van de begelei­d­ing ligt in het bieden van struc­tuur, duidelijkheid en organ­isatie, steeds uit­gaande van de tal­en­ten van jon­geren. In mijn vorige werkza­amhe­den heb ik veel geleerd over studievaardighe­den, leer­prob­le­men en –moeil­ijkhe­den, keuzeprocessen en moti­vatie en heb ik ken­nis opgedaan van de ver­schil­lende onder­wi­jstypen en heb ik inhoudelijke ken­nis opgedaan. Ik heb veel ervar­ing met kinderen en jon­geren met een PGB, waar­bij het zeer belan­grijk is en goede band te kri­j­gen om doe­len te behalen. In mijn werk bij De Kindertele­foon groeide mijn liefde voor coach­ing. Hier leerde ik dat jon­geren heel goed weten wat goed voor ze is, maar dat er soms begelei­d­ing nodig is om te achter­halen wat dat pre­cies is en op welke manier dat bereikt kan worden.


In 2007 studeerde in af als Kinder– en Jeugdpsy­choloog. In de basis ben ik zeer geïn­ter­esseerd in (het gedrag van) de mens. Meer spec­i­fiek ligt mijn hart bij kinderen en jongeren.


Links:

StudiekeuzeOp­Maat begeleidt jon­geren naar een goede studiekeuze, profielkeuze of mas­terkeuze.
www​.studiekeuzeop​maat​.nl

Mir­jam Ebbing www​.mir​jameb​bing​.nl

Benita Mendes De Leon

www​.cal​ly​our​coach​.nl

Lec­tor Studiebegelei­d­ing www​.lec​torstudiebegelei​d​ing​.nl

Tal­ent in Progress
www​.tal​ent​-in​-progress​.nl

AFTER’S COOL Huiswerk­begelei­d­ing
www​.after​scool​.nl

Prak­tijk Houter­mans Kind-​in-​Zicht
www​.kind​-in​-zicht​.nl

Van Manen Psy­cholo­gen­prak­tijk behan­delt ver­schi­ilende soorten psy­chis­che prob­lematiek bij kinderen, pubers, ado­les­cen­ten en vol­wasse­nen. Bijv. bij schei­d­ing van oud­ers, con­cen­tratieprob­le­men, faalangst, depressie, ang­sten. De ther­a­pie kan kort­durend zijn. De Prak­tijk heeft een con­tract met alle zorgverzek­erin­gen. www​.van​ma​nenpsy​cholo​gen​.nl

http://​www​.sticht​ingstu​den​ten​st​e​den​.nl voor infor­matie over het stu­den­ten­leven in het alge­meen en http://​www​.den​haagstu​den​ten​stad​.nl/​n​l voor meer infor­matie over stud­eren in Den Haag

R. van Luik Coaching

R. van Luik Coaching

Prak­tijk voor Studiebegelei­d­ing Den Haag Stud­eren is een vaardigheid. De …

LEES MEER
Werkwijze

Werk­wi­jze

Bij de studiebegelei­d­ing staan het aan­leren van studievaardighe­den, motiv­eren en stim­uleren en het…

LEES MEER
Voor wie?

Voor wie?

Ros­alie van Luik is er voor (voor)eindexamenkandidaten en stu­den­ten van het MBO, HBO en WO die stu…

LEES MEER