Studiebegeleiding

Weet jij niet goed hoe je je studie aan moet pakken? Lijkt alles één grote berg en heb je geen overzicht? Dan is studiebegelei­d­ing van Ros­alie van Luik een goede keuze

De studiehulp die Ros­alie biedt bevat onder andere:

  • het (leren) maken van planningen
  • het (leren) maken van samenvattingen
  • effi­ciën­ter studeren
  • ver­beteren van je concentratie
  • ver­groten van je motivatie
  • afleren van je uitstelgedrag
  • leren omgaan met/​verminderen van faalangst

De studiebegelei­d­ing van Ros­alie is altijd per­soon­lijk, posi­tief en op maat. De begelei­d­ing bestaat uit indi­vidu­ele coach­ings­ge­sprekken. Enerz­i­jds richten we ons waar nodig op moti­vatieprob­le­men, uit­stelge­drag, con­cen­tratieprob­le­men en faalangst. Anderz­i­jds wordt er tijd genomen voor prak­tis­che zaken zoals het maken van een plan­ning, samen­vat­ten, mindmap­pen, snellezen en time­m­an­age­ment. Ook geeft Ros­alie tips over het maken van ten­ta­mens, essays en ander soort toet­sen. Naast de 1-​op-​1 studiecoach­ing is het mogelijk om onder begelei­d­ing en in stilte te stud­eren in de daar­voor ingerichte studieruimte. Ros­alie van Luik biedt studiebegelei­d­ing aan stu­den­ten in Den Haag, Lei­den, Delft, Rot­ter­dam en andere stu­den­ten­st­e­den. Veel stu­den­ten zijn je dus voorge­gaan, met suc­ces! Neem con­tact op met Ros­alie van Luik en bespreek de mogelijkheden!

Bel 06526 846 63 of het con­tact­form in!