• mindmap_voor_wie.png

Voor wie?

img_voor_wie

Ros­alie van Luik is er voor (voor)eindexamenkandidaten en stu­den­ten van het MBO, HBO en WO die studiebegelei­d­ing beho­even. Ros­alie helpt je bij het aan­leren van studievaardighe­den, zoals plan­nen, organ­is­eren, het maken van samen­vat­tin­gen en mindmaps en time­m­an­age­ment en pakt moti­vatieprob­le­men, uit­stelge­drag en faalangst aan. Leer­lin­gen en stu­den­ten die door Ros­alie begeleid worden:

 • hebben moeite met plannen
 • hebben geen of onvol­doende overzicht over de studie en/​of de stof
 • hebben weinig of geen motivatie
 • stud­eren niet effi­ciënt (genoeg)
 • hebben con­cen­tratieprob­le­men
 • kam­pen met faalangst
 • ver­to­nen uitstelgedrag
 • hebben moeite met de vraag­stelling op ten­ta­mens (mul­ti­ple choice of open vragen)
 • stud­eren wel, maar halen hun ten­ta­mens (net) niet
 • hebben moeite met het schri­jven van verslagen/​papers/​scriptie
 • hebben spec­i­fieke leer­prob­le­men als AD(H)D, dyslexie of (andere) prob­le­men waar­door de studie niet naar tevre­den­heid gaat


Als jij jezelf in één of meer van boven­staande pun­ten herkent en graag begeleid wilt wor­den, of als jij tegen andere zaken aan­loopt en twi­jfelt of Ros­alie je kan helpen, neem dan gerust con­tact op met Ros­alie.

In de prak­tijk is een studieruimte spe­ci­aal ingericht voor stu­den­ten en scholieren die hier in alle rust en onder begelei­d­ing kun­nen stud­eren. De studieruimte is van maandag t/​m don­derdag van 918 uur geopend. Het is mogelijk om dagde­len te komen.

R. van Luik Coaching

R. van Luik Coaching

Prak­tijk voor Studiebegelei­d­ing Den Haag Stud­eren is een vaardigheid. De …

LEES MEER
Werkwijze

Werk­wi­jze

Bij de studiebegelei­d­ing staan het aan­leren van studievaardighe­den, motiv­eren en stim­uleren en het…

LEES MEER
Wie is Rosalie van Luik?

Wie is Ros­alie van Luik?

In 2011 richtte ik Jon­geren in de Prak­tijk op, wat nu R. van Luik Coach­ing heet. Mijn begeleiding …

LEES MEER