• mindmap_werkwijze.png

Werkwijze

img_werkwijze

Bij de studiebegelei­d­ing staan het aan­leren van studievaardighe­den, motiv­eren en stim­uleren en het bieden van struc­tuur centraal.

Ken­nis­mak­ings­ge­sprek


Tij­dens het ken­nis­mak­ings­ge­sprek wordt een beeld verkre­gen van jouw studiege­drag, gaan we aan de slag met een plan­ning, maken we een overzicht van de peri­ode en de bijbe­horende stof en stellen we korte en lange ter­mijn doelen.

Studiebegelei­d­ings­ge­sprekken


in de vol­gende gesprekken eval­ueren we of de gemaakte plan­ning gehaald is en maken we steeds een nieuwe plan­ning. We staan stil bij de manier waarop jij graag leert en je kri­jgt tips hoe je het stud­eren (nog) beter aan kunt pakken. Boven­dien bespreken we de uitdagin­gen die jij tegenkomt, bijvoor­beeld uit­stelge­drag, gebrek aan moti­vatie, automa­tis­che gedachten etc. Effi­ciën­tie staat altijd voorop. Kor­tom: je kri­jgt hand­vat­ten aan­gereikt zodat je (uitein­delijk) zelf de con­t­role kri­jgt over je studie.

Er kan des­gewenst inhoudelijk inge­gaan wor­den op de stof. Ook ten­ta­mens wor­den geë­val­ueerd: Wat ging er goed? Wat ging er min­der goed? Hier­bij kun je denken aan ver­schil­lende soorten (mul­ti­ple choice) vra­gen en ver­schil­lende soorten ten­ta­mens (open boek, papers).

Steeds wor­den de doe­len geë­val­ueerd; liggen we op koers? Wat is er nog nodig om de doe­len te behalen? Moeten er nieuwe doe­len gesteld worden?

Het uit­gangspunt van de begelei­d­ing is dat er toegew­erkt wordt naar zelf­s­tandigheid; we maken jou weer regis­seur van je studie. Daarom wordt steeds bepaald of de begelei­d­ing nog nodig is en zo ja, hoe die begelei­d­ing vor­mgegeven moet wor­den. De begelei­d­ing is altijd per­soon­lijk en op maat. Wil je meer infor­matie of een afspraak maken? Neem dan con­tact op met Ros­alie.

R. van Luik Coaching

R. van Luik Coaching

Prak­tijk voor Studiebegelei­d­ing Den Haag Stud­eren is een vaardigheid. De …

LEES MEER
Voor wie?

Voor wie?

Ros­alie van Luik is er voor (voor)eindexamenkandidaten en stu­den­ten van het MBO, HBO en WO die stu…

LEES MEER
Wie is Rosalie van Luik?

Wie is Ros­alie van Luik?

In 2011 richtte ik Jon­geren in de Prak­tijk op, wat nu R. van Luik Coach­ing heet. Mijn begeleiding …

LEES MEER